Till sidans innehåll

Behandling av personuppgifter

Rekryteringsmyndigheten behandlar personuppgifter inom flera verksamheter. 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer.

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna, till exempel samla in, registrera, lagra, samköra eller att skriva ut uppgifterna.

Vill du veta vilka personuppgifter vi sparat om dig eller begära rättelse och radering?

Information om behandlingar vi gör
Du som har sökt jobb hos oss
Du som är totalförvarspliktig
Du som söker frivilligt till prövning för grundutbildning med värnplikt
Du som söker specialistofficersutbildningen (SOU)
Du som söker till officersprogrammet (OP)
Du som söker till polisutbildningen
Du som registrerar ett konto ("min sida") på Rekryteringsmyndighetens portal
Du som prövas på uppdrag av annan organisation
Du som besöker våra webbplatser
Du som har kontaktat oss med allmänna frågor eller synpunkter
Andra som kan få tillgång till dina personuppgifter
Kontakta oss om personuppgifter

Information om behandlingar vi gör


Du som har sökt jobb hos oss

När du skickar in en jobbansökan använder du vårt e-rekryteringsverktyg. I verktyget anger du personuppgifter som exempelvis kontaktuppgifter, information om din utbildning och tidigare anställningar. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna genomföra vår rekrytering på ett bra sätt och för att kunna kommunicera med dig under tiden.
Hanteringen av personuppgifter i samband med ansökan baseras på samtycke. I rekryteringsprocessen kan även personlighetstester samt psykolog- och säkerhetsprövningsintervju ingå. Din ansökan och personuppgifterna i den sparas i rekryteringsverktyget i två år med stöd av rättslig förpliktelse. Ansökningshandlingarna för den som i slutändan får tjänsten kommer med stöd av rättslig förpliktelse att bevaras i vårt diarium och arkiv.


Du som är totalförsvarspliktig

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att bedöma om du ska mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt samt krigsplacering.

Rekryteringsmyndigheten behandlar dina personuppgifter med stöd av Lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga samt PUL och patientdatalagen.

Det är bara medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten som behöver uppgifterna för att lösa sina arbetsuppgifter, som får ta del av dem. Eftersom Rekryteringsmyndigheten är en statlig myndighet kan en del av uppgifterna lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. De flesta uppgifterna lämnar vi däremot inte ut. De är sekretessbelagda enligt 38 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Du som söker frivilligt till prövning för grundutbildning med värnplikt

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera din ansökan och bedöma om du är lämplig att genomföra utbildningen. Rekryteringsmyndigheten ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning. Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.


Du som söker till specialistofficersutbildning (SOU)

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera din ansökan och bedöma om du är lämplig att genomföra utbildningen. Rekryteringsmyndigheten ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning. Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.


Du som söker till officersprogrammet (OP)

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera din ansökan och bedöma om du är lämplig att genomföra utbildningen. Rekryteringsmyndigheten ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning. Försvarshögskolan är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.


Du som söker till polisutbildningen

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera din ansökan och sköta uttagningen till utbildningen. Rekryteringsmyndigheten ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning. Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.

Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter med Universitets- och högskolerådet för att kontrollera betygsbehörighet, SJ för bokning av resa, SCB för statistikändamål, Säkerhetspolisen för registerkontroll, Skatteverket för kontroll av folkbokföringsuppgifter.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter i allmänna handlingar tas dock om hand för arkivering och gallras i enlighet med gällande arkivreglering. På www.polisen.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur Polismyndigheten behandlar dina personuppgifter. 

Har du sekretessmarkerade personuppgifter hos Skatteverket?
Då är det viktigt att du tar reda på hur dina uppgifter hanteras i antagningsprocessen. Eftersom din ansökan kommer hanteras av UHR genom deras antagningssystem är det också viktigt att tar reda om vad som gäller även där. Du kan läsa mer om hur sekretessmarkerade uppgifter hanteras på Antagning.se. Där finns även kontaktuppgifter till handläggare som hanterar de med sekretessmarkerade personuppgifter som söker till högskola och universitet. Läs mer här: https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Sekretessmarkerade-personuppgifter/

Du som registrerar ett konto ("min sida") på Rekryteringsmyndighetens portal

För att vi ska kunna behandla din ansökan till exempelvis polisutbildning och Försvarsmakten behöver du registrera dig och skapa ett konto på vår portal (minsida.rekryteringsmyndigheten.se).
Totalförsvarspliktiga som har ett ärende hos oss får automatiskt ett konto skapat. Grunden till behandling av personuppgifter baseras på att det är ett nödvändigt led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i våra system. För den som registrerar en "min sida" men inte ansöker till något och inte är totalförsvarspliktig, kommer personuppgifterna att gallras efter 60 dagar.


Du som prövas på uppdrag av annan myndighet

Vi genomför prövningar på uppdrag av andra organisationer inom totalförsvaret, exempelvis Tullverket, Kustbevakning och regionala räddningstjänster. I dessa fall registrerar vi och bearbetar dina uppgifter i vårt datoriserade informationssystem. Uppgifterna använder vi för att hantera ditt ärende. Rekryteringsmyndigheten ansvarar för hälsouppgifterna i patientjournalen som registreras i samband med prövning. Respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för övriga uppgifter.


Du som besöker våra webbplatser

När du besöker vår webbplats sparar vi anonym information om ditt besök. Till exempel för vi statistik över vilken typ av enhet och vilken webbläsare som våra besökare använder och vilka sidor de besöker. Informationen lagras med hjälp av så kallade cookies.


Du som har kontaktat oss med allmänna frågor eller synpunkter

När du kontaktar oss skriftligen innebär det ofta att du förser oss med personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Ofta finns också dokument bifogade som kan innehålla olika typer av personuppgifter.
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor eller synpunkter. Skälet till att vi behandlar dem är alltså en s.k. rättslig förpliktelse och behövs för Rekryteringsmyndighetens myndighetsutövning.
Som myndighet finns det krav på att vi ska spara vissa inkomna skrivelser och det påverkar även hur vi behandlar dina personuppgifter.


Andra som kan få tillgång till dina personuppgifter

Rekryteringsmyndigheten är en statlig myndighet och många av de personuppgifter som vi behandlar ingår därför i allmänna handlingar och vi kan därmed komma att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen. Vissa uppgifter skyddas dock av sekretess. Du kan läsa mer om offentlighet och allmänna handlingar här.

Personuppgifter delas också med de personuppgiftsbiträden som vi använder för vår myndighetsutövning och våra rättsliga förpliktelser.


Kontakta oss om personuppgifter

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig. Informationen skickar vi vanligtvis med post till din folkbokföringsadress. För att kunna ge dig information via andra kanaler behöver du kunna verifiera din identitet när du kontaktar oss.
Du kan även kontakta oss om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi rättar, raderar eller begränsar behandlingen. I de flesta fall är det dock lagkrav som styr vilka behandlingar vi är skyldiga att göra.

Rekryteringsmyndigheten, Box 31, 651 02 Karlstad
Växel: 0771-24 40 00. E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se

Via kontaktuppgifterna ovan kan du även be att få komma i kontakt med Rekryteringsmyndighetens dataskyddsombud.

Vill du veta vilka uppgifter vi har sparat om dig eller rätta och radera uppgifter vi har om dig? Använd blanketterna nedan. Ifylld blankett skickar du till Rekryteringsmyndigheten, Box 31, 651 02 Karlstad. Du kan också scanna eller ta ett foto på den ifyllda blanketten och mejla till: exp@rekryteringsmyndigheten.se.

Begäran om information.pdf

Begäran om rättelse eller radering.pdf

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Sidansvarig: Kommunikationsfunktionen
Granskad: 2019-05-28

Skriv ut

Kontakta dataskyddsombudet

Dataskyddsombudet

E-post: Skicka e-post (via formulär)
Telefon: 0771-24 40 00

Blanketter

Fyll i blanketten och skicka till: Rekryteringsmyndigheten, Box 31, 651 02 Karlstad. Det går även bra att skanna in blanketten eller ta ett foto och mejla till: exp@rekryteringsmyndigheten.se

Begäran om information.pdf >>

Begäran om rättelse eller radering.pdf >>