Till sidans innehåll

Personalförsörjningsutredningen

Personalförsörjningsutredningens uppdrag var att föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret.

Utredningen har i sitt arbete utgått från att

  • det militära försvaret även i fortsättningen i huvudsak ska baseras på frivillighet.
  • totalförsvarsplikten ska komplettera frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering.

Utredningen startade sitt arbete den 1 oktober 2015 och lämnade sitt betänkande En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) till regeringen i september 2016. Annika Nordgren Christensen har lett utredningens arbete.

Skyldigheten att mönstra och genomföra värnpliktsutbildning återinförs
Utredningen föreslår i sitt betänkande att regeringen fattar beslut om att åter tillämpa skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av grundutbildning. Utredningen bedömer att det behövs för att Sverige ska ha en tillräcklig försvarsberedskap.
Värnpliktsutbildningen ska motsvara den frivilliga militära utbildning som Försvarsmakten genomför idag. Det innebär att alla, oavsett om man har ansökt frivilligt eller har blivit uttagen med plikt, genomför samma utbildning.

Gäller både kvinnor och män
Om regeringen beslutar enligt utredningens förslag innebär det att Rekryteringsmyndigheten under 2017 ska börja kalla kvinnor och män till mönstring och skriva in till en värnpliktsutbildning.

5 000 kallas till mönstring 2017
Personalförsörjningen av det militära försvaret ska enligt utredningen även i fortsättningen bygga på frivillighet. För att kunna bedöma hur många som ska kallas till mönstring föreslår utredningen att Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten utgår från intresset för att frivilligt ansöka till Försvarsmakten militära grundutbildning från föregående år. Inriktningen ska vara att antalet som kallas till mönstring med plikt tillsammans med antalet som frivilligt ansöker till den militära grundutbildningen ska uppfylla Försvarsmakten årliga personalbehov.

Utredningens beräkningar baserade på nuläget visar att Försvarsmakten har ett behov av att årligen utbilda 4 000 rekryter. Av dessa har omkring 2 500 ansökt frivilligt. Resterande 1 500 kommer att skrivas in till utbildningen med plikt efter godkänd mönstring. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten kommer att kalla omkring 5 000 18-åringar till mönstring under 2017 om regeringen beslutar enligt utredningens förslag.

Sidansvarig: Informationsfunktionen
Granskad: 2017-01-20

Skriv ut